Godavari Homeo Clinic – Dr. Arunim Maheshwari

Contact @ 8935035948

Email : godavarihomeoclinic@gmail.com

Address : 117 / H2 / 159, Pandu Nagar (Opp. Panacea Hospital), Kanpur – 208005, Kanpur Nagar

Appointment Time :

Mon- Fri – 11:00 AM – 2:00 PM

Mon- Fri – 6:00 PM – 8:00 PM

Sunday  – 12:00 PM – 4:00 PM